Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu https://www.rscservis.cz/, jejichž provozovatelem je společnost Rubber Steel Construction s.r.o., sídlem Lhotka 814, 783 14 Bohuňovice, IČO: 05266076, DIČ: CZ05266076 (dále jen „Poskytovatel“), a to v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), smlouvy o výkupu (dále jen „smlouva o výkupu“), nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“), servisní smlouvy (dále jen „servisní smlouva“) a smlouvy o zřízení rozšířené záruky pro stroje (dále jen „smlouva o rozšířené záruce“), smlouvy o výpůjčce (dále jen „smlouva o výpůjčce“); kupní smlouva, smlouva o výkupu, nájemní smlouva, servisní smlouva, smlouva o rozšířené záruce a smlouva o výpůjčce dále jen jako „smlouvy“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem a to za účelem poskytování služeb (dále jako „Služby“), nebo prodeje věcí (dále jen jako „Zboží“) dle nabídky Poskytovatele(Služby a Zboží společně dále jako „Produkt“ nebo „Produkty“). Je-li u konkrétního smluvního typu uvedeno výslovně jinak než jak je uvedeno v obecných částech těchto VOP, užije se ustanovení konkrétního smluvního typu.

1.2.   Poskytovatel a Klient dále také jako „smluvní strany

1.3.   Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.

1.4.   Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (Objednávce) přednost před těmito VOP. Ustanovení obsažené u konkrétního smluvního typu v rámci těchto obchodních podmínek pak mají přednost před obecnými ustanoveními v těchto obchodních podmínkách.

1.5.   Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.

2.    DEFINICE POJMŮ

2.1.   Klientem se rozumí klient, zákazník, uživatel, který s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. Klient může být i spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v tomto případě se pak v těchto obchodních podmínkách užívá označení „spotřebitel“). Pokud Klient v objednávkovém formuláři uvede své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

2.2.    Smlouvou se dle těchto VOP rozumí smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Klientem.

2.3.    Objednávkou se rozumí řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh na uzavření Smlouvy.

2.4.    Cenou se rozumí odměna za zpřístupnění nebo dodání vybraného Produktu. Cenou je myšlena konečná cena vč. případných nákladů spojených s případným balením a dodáním (zejména u Zboží).

2.5.     Webem se rozumí internetové stránky s https://www.rscservis.cz/.

2.6.     OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.7.      Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.

 3.    OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.   Klient objednává Produkt (dále jen „Objednávka“) přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na Webu, a to vyplněním elektronického objednávkového formuláře, nebo webového formuláře, nebo v místě provozovny Poskytovatele.

3.2.    Objednávka obsahuje zejména základní informace k nabízené Produktu a jeho Cenu.

3.3.    Před odesláním objednávkového formuláře je Klient povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním objednávkového formuláře je učiněna závazná Objednávka Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy. 

3.4.   Přijetí Objednávky bude Klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky, včetně potvrzení ve smyslu § 1824a odst. 2 OZ a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Poskytovatelem.

3.5.    V pochybnostech Poskytovatel Klienta kontaktuje za účelem ověření pravosti Objednávky, a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla vytvořena.

3.6.    Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s vyhotovením Smlouvy nebo potvrzení o uzavřené Smlouvě v písemné (elektronické) podobě zaslané prostřednictvím e-mailu.

3.7.    Není-li dále uvedeno, nebo výslovně dohodnuto jinak Poskytovatel u předání provede proškolení posádky stroje, vysvětlí správnou manipulaci se strojem a přístroji, seznámí s mazacími místy, údržbou a potřebnou péčí o stroj a sdělí záruční podmínky.

4.   CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A PLATBA

A.    Cena Produktů a Služeb

4.1.   Sjednanou kupní cenou za Zboží/ cenou za pořízení Služby (dále jen „Cena“) je cena uvedená u Produktu v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

4.2.   Cena Produktu se může měnit s tím, že pro Klienta platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku vytvoření Objednávky.

4.3.   U Zboží jsou uvedeny na Webu i náklady související s balením a dodáním Produktu. Konečná cena Zboží je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání Produktu. Zboží je doručováno pouze do České republiky.

4.4.   Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Klient již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.5.    Dojde-li ke změně Ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí Cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

B.    Způsob platby

4.6.    Cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři, a to:

a)       bankovním převodem na účet Poskytovatele

b)      online bankovním převodem,

c)       online platba kartou,

d)      osobně v místě provozovny Poskytovatele v hotovosti.

4.7.     V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) Klient obdrží fakturu, platební údaje, včetně variabilního symbolu k platbě, v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

4.8.     Případné další způsoby platby budou uvedeny na Webu nebo mohou být dohodnuty s Poskytovatelem.

C.    Splatnost Ceny

4.9.  V případě bezhotovostního převodu je Cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tj. od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě a ve faktuře. Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

4.10.  V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury bude Klientovi o přijetí platby vystaven a na e-mail uvedený v Objednávce zaslán doklad o přijaté platbě – faktura, která zároveň slouží i jako dodací list.

4.11.   Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.[MC2] 

4.12.  V případě, že kupní cena je sjednána v EUR, a bude-li po dohodě smluvních stran hrazena v CZK, bude pro přepočet kupní ceny použit směnný kurz obchodní banky (konkrétní banka bude vždy uvedena na faktuře) deviza prodej platný v den zdanitelného plnění (na základě §4 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

5.    KUPNÍ SMLOUVA

5.1.   Uzavřením kupní smlouvy se Poskytovatel coby prodávající (Poskytovatel dále též jako „prodávající“) zavazuje dodat Klientovi coby kupujícímu (Klient dále též jako „kupující“) předmět koupě za kupní cenu vč. DPH a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a uvedenou kupní cenu zaplatit. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zahrnuje kupní cena: a) v případě ne- použitého Zboží dopravu, je-li místem dodání území ČR; a b) jednorázové zaškolení obsluhy v obvyklé míře, je-li místem dodání území ČR. Smluvní strany se také vždy dohodnout na čase předání. Prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu koupě nepřesahující 30 kalendářních dnů od předpokládaného termínu dodání předmětu koupě nezakládá žádná práva kupujícího z prodlení.

5.2.   Sjednají-li si smluvní strany, že kupující uhradí prodávajícímu nevratnou zálohu na kupní cenu, zavazuje se kupující zaplatit tuto zálohu vč. DPH na základě zálohové faktury, kterou mu prodávající po uzavření kupní smlouvy vystaví. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

5.3.   V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (nebo její části) delším než 30 kalendářních dní, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Využije-li prodávající svého práva od kupní smlouvy odstoupit, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s tímto odstoupením, tj. zejména náklady na transport předmětu koupě zpět do místa určeného prodávajícím a provedení kompletní revize předmětu koupě, a to na základě předložených dokladů prodávajícím.

5.4.   Prodávající vyrozumí písemně (emailem) kupujícího o termínu, od kdy bude předmět smlouvy připraven k předání a převzetí v dohodnutém místě.

5.5.   Kupující je povinen převzít předmět smlouvy v místě a čase dle dohody s prodávajícím, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu sděleného prodávajícím; uplynutím této lhůty se kupující nachází v prodlení. V případě prodlení kupujícího dle předchozí věty je kupující povinen uhradit prodávajícímu úschovné, resp. náklady spojené s úschovou zakoupené věci v přiměřené částce, která činí 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.

5.6.   Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo prodávajícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.7.    Okamžikem splnění dodávky je převzetí předmětu smlouvy kupujícím v místě dodání, o čemž bude sepsán předávací protokol. V případě zajištění dopravy ze strany kupujícího přechází riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy na kupujícího okamžikem, kdy je předmět koupě předán dopravci. V případě zajištění dopravy ze strany prodávajícího přechází riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy na kupujícího okamžikem předání předmětu koupě v místě dodávky kupujícímu. Spolu s předmětem smlouvy převezme kupující návod k obsluze a technickou dokumentaci k předmětu smlouvy.

5.8.   Předmět smlouvy je výhradním vlastnictvím prodávajícího a přechází do vlastnictví kupujícího až uhrazením celé částky kupní ceny předmětu koupě včetně DPH.

5.9.   Kupující je povinen ke dni předání Zboží předat Prodávajícímu plnou moc k přepisu vlastníka v registru silničních vozidel a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Při nesplnění do 3 dnů od obdržení výzvy k předložení plné moci, nebo k poskytnutí náležité součinnosti, má prodávající právo požadovat pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5.10.  V případě, že je kupovaná věc označena jako použitá, nevztahuje se na ni žádná záruka za jakost (na vady). Není-li v případě použitého zboží skrytá vada vytčena do 14 dnů od převzetí kupujícím, zanikají veškerá práva kupujícího z vad vůči prodávajícímu. V případě zjevných vad je kupující povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji měl možnost zjistit, jinak veškerá práva kupujícího z vad vůči prodávajícímu zanikají.

6.      SMLOUVA O VÝKUPU

6.1.    Uzavřením smlouvy o výkupu se Klient zavazuje dodat Poskytovateli předmět výkupu za kupní cenu a Poskytovatel se zavazuje předmět výkupu převzít a uvedenou výkupní cenu zaplatit.

6.2.    K předání předmětu výkupu bude sepsán protokol, jehož součástí bude popis technického stavu předmětu výkupu. Předání předmětu výkupu může předcházet odhad výkupní ceny, který však není pro smluvní strany nijak závazný. Výkupní cena bude stanovena až k okamžiku předání předmětu výkupu dle technického stavu.

6.3.    V případě zajištění dopravy ze strany Poskytovatele přechází riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu výkupu na Poskytovatele okamžikem, kdy je předmět koupě předán dopravci. V případě zajištění dopravy ze strany Klienta přechází riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu výkupu na Poskytovatele okamžikem předání předmětu výkupu v místě dodávky Společnosti.

6.4.    Zákazník odpovídá za zjevné vady, které jsou Společností vytčeny do 14 dnů od převzetí předmětu výkupu.

6.5.     Zákazník odpovídá za skryté vady předmětu výkupu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6.6.     Zákazník odpovídá za veškeré právní vady, které v okamžiku výkupu na předmětu výkupu váznou, a to bez ohledu na to, kdy jsou vytčeny.

7.      SERVISNÍ SMLOUVA

7.1.     Předmětem servisní smlouvy je provedení opravárenské činnosti Poskytovatelem coby zhotovitelem (Poskytovatel dále též jako „zhotovitel“) na věci a v rozsahu dohodnutém s Klientem coby objednatelem (Klient dále též jako „objednatel“) těchto prací, za podmínek stanovených servisní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

7.2.    Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Po dokončení díla zhotovitel provede přezkoušení funkčnosti zařízení resp. jeho opravené části, o čemž vyhotoví protokol, jehož součástí bude sepis opravených a použitých náhradních dílů při opravě. Objednatel je povinen při převzetí prohlédnout provedené dílo, překontrolovat protokol. K protokolu objednatel rovněž uvede, zda je dílo přebíráno bez výhrad či s jakými výhradami.

7.3.    Zjevné vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po převzetí.

7.4.   Provedení díla se rozumí i záruční opravy a úkony na odstranění vad zjištěných objednatelem.

7.5.    Dílo bude provedeno na místě dohodnutém smluvními stranami, jinak v místě, které určí objednatel. Náklady na dopravu zařízení do, resp. ze, sjednaného místa provedení díla nese objednatel.

7.6.    Bude-li dílo prováděno u zhotovitele, přechází riziko škody na předmětu opravy na zhotovitele okamžikem, kdy mu je stroj doručen, a to na dobu dokud není předmět opravy předán zpět objednateli. O stavu stroje při převzetí a předání zpět objednateli bude sepsán záznam do zakázkového listu a provedena příslušná fotodokumentace.

7.7.    Objednatel se zavazuje vytvořit vhodné podmínky pro provedení díla, pokud má být provedeno v místě jím určeném, zejména umožnit volný přístup k zařízení, které bude zbaveno nečistot, tak aby jej zhotovitel mohl neprodleně začít opravovat.

7.8.    Objednatel dále zajistí účast oprávněné osoby během celé doby provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.9.    Bude-li nutno pro opravu zařízení použít zvedací či jiná technická zařízení, je objednatel povinen poskytnout takováto zařízení, nebo zhotoviteli uhradit náklady na jejich dopravu na místo provedení díla.

8.      NÁJEMNÍ SMLOUVA

8.1.     Poskytovatel coby pronajímatel (dále též jako „pronajímatel“) předá Klientovi coby nájemci (dále též jako „nájemce“) předmět nájmu v kvalitě obvyklé pro daný výrobek s přihlédnutím k běžnému opotřebení provozního charakteru. Nájemce se za to zavazuje uhradit pronajímateli nájemné.

8.2.     O předání a převzetí předmětu nájmu včetně dokladů (návod k užití) bude sepsán protokol, který bude obsahovat místo užití předmětu nájmu. Nájemce podpisem protokolu potvrzuje, že předmět nájmu je v okamžiku převzetí ve stavu způsobilém k užívání a bez závad bránících užívání.

8.3.     Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při podpisu nájemní smlouvy pro zajištění splnění závazků za poskytnuté služby od nájemce vratnou kauci ve výši uvedené v nájemní smlouvě. Předmět nájmu bude nájemci předán až po uhrazení příslušné kauce. Kauce bude nájemci vrácena po vrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli, zaplacení posledního nájemného a vypořádání veškerých pohledávek pronajímatele za nájemcem.

8.4.     Pronajímatel je v průběhu nájmu oprávněn kdykoliv požadovat informace o předmětu nájmu, nebo si jej prohlédnout. V případě, že by bylo ze strany pronajímatele zjištěno, že je předmět nájmu poškozen, nebo jej nájemce neužívá v souladu s podmínkami užití předmětu nájmu, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.5.      Do celkové doby nájmu se započítává i doba odvozu a dovozu předmětu nájmu, a to ze sídla (resp. pobočky či provozovny) pronajímatele a zpět a dále i doby oprav předmětu nájmu, které byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem nebo za které nájemce odpovídá.

8.6.      Náklady spojené s přepravou předmětu nájmu do místa předání jakož i z místa užívání do místa odevzdání při ukončení nájmu hradí v plném rozsahu nájemce. Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, běžné doplňování provozních náplní (nikoliv výměnu) a mytí předmětu nájmu. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu s prázdnou nádrží.

8.7.      Nájemce se zavazuje nepřetěžovat předmět nájmu nad míru povolenou dle technických parametrů a nijak jej neupravovat. Dále se nájemce zavazuje nepoužívat předmět nájmu s jiným než dodaným příslušenstvím.

8.8.      Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výhradně k účelům a na místech, pro které je svým charakterem určen a způsobem, který dovoluje návod a podmínky k užití, které jsou nájemci předány spolu s předmětem nájmu. Převzetím předmětu nájmu ze strany nájemce, nájemce potvrzuje, že mu tyto dokumenty byly předány, a že byl řádně proškolen a upozorněn na podmínky užívání. Nájemce je povinen předmět nájmu užívat v místě uvedeném v předávacím protokolu a dále v okruhu 50 km od tohoto místa, vždy však v ČR. V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebení pneumatik či pásů nad rámec v běžných pracovních podmínkách, je nájemce povinen uhradit poměrnou část ceny pneumatik či pojezdových pásů (pryžových nebo kovových) vzhledem k jejich plánované životnosti dle druhu a rozsahu poškození.

8.9.       Nájemce není oprávněn přenechat užívání předmětu nájmu včetně jeho příslušenství jiné osobě a dále jej pronajmout. Nájemce nesmí předmět nájmu ani bezplatně zapůjčit a nesmí být použit jako zástava. V případě porušení tohoto závazku nájemce odpovídá za příp. poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení, či jiné škody vzniklé na předmětu nájmu.

8.10.  Nájemce se zavazuje neprovádět jakoukoliv manipulaci s počítadlem motohodin. Denní limit počtu odpracovaných motohodin pro užívání předmětu nájmu je stanoven v rozsahu 8 Mth a nájemce je povinen příslušný limit dodržovat. V případě porušení tohoto závazku je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku uvedenou v platném ceníku za každou odpracovanou (spotřebovanou) Mth nad stanovený limit. V případě, že během trvání nájemního vztahu dojde u předmětu nájmu k neoprávněnému zásahu do systému GPS ze strany nájemce či osoby, které nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8.11.   Obsluhu předmětu nájmu včetně předepsané denní údržby smějí vykonávat pouze kvalifikované osoby nájemce. Nájemce odpovídá za to, že s předmětem nájmu budou zacházet, či jakýmkoliv způsobem nakládat pouze osoby, které k tomu byly řádně zaškoleny a mají k tomu veškerá potřebná oprávnění.

8.12.   O předání předmětu nájmu bude stranami sepsán protokol. Nájemce podpisem protokolu při vrácení předmětu nájmu stvrzuje, že veškeré záznamy v protokolu odpovídají skutečnému stavu předmětu nájmu po jeho vrácení zpět pronajímateli. Nájemce odpovídá za veškeré škody na předmětu nájmu, které jsou pronajímatelem oznámeny nájemci do 14 dnů od převzetí předmětu nájmu. V takovém případě se má za to, že se škody na předmětu nájmu vyskytovaly již k okamžiku převzetí předmětu nájmu pronajímatelem.

8.13.   Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu přechází na nájemce okamžikem předání předmětu nájmu k přepravě příslušnému dopravci. V případě, že dopravu zajišťuje pronajímatel, je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli veškeré škody na předmětu nájmu po převzetí předmětu nájmu, v opačném případě nájemce za tyto škody zodpovídá.

8.14.   Pronajímatel hradí veškeré náklady na pravidelnou údržbu předmětu nájmu a případné náklady na odstranění technických závad, vzniklé během užívání předmětu nájmu, které nebyly zaviněny neodbornou obsluhou předmětu nájmu nebo zanedbáním provádění předepsané údržby předmětu nájmu. V průběhu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu předmětu nájmu a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty.

8.15.    Nájemce je povinen v určených termínech uvedených v návodu na obsluhu a daných celkovým počtem odpracovaných Mth oznámit pronajímateli nutnost provedení pravidelné servisní prohlídky a plánované údržby, nejméně však 50 Mth před dosažením daného počtu Mth. Předmět nájmu bude přistaven na náklady nájemce na předem dohodnuté zpevněné stanoviště. Pokud jsou povětrnostní podmínky nevyhovující k prováděným úkonům a dodržení předpisů BOZP, je nájemce povinen na své náklady zajistit vhodné pracoviště pro provedení servisní prohlídky či jiného servisního úkonu.

8.16.    Po dobu poruch, které nebyly zaviněny neodbornou obsluhou předmětu nájmu nebo zanedbáním provádění předepsané údržby předmětu nájmu nehradí nájemce nájemné. To neplatí, pokud pronajímatel nabídnul nájemci obdobné zařízení pro splnění účelu nájmu.

8.17.     Při vzniku pojistné události zaviněné nájemcem nevzniká případný nárok na bezplatné poskytnutí náhradního stroje.

Pojištění

8.18.   Pojistné krytí předmětu nájmu pro případ jeho poškození, zničení, nebo odcizení v rozsahu dle obchodních podmínek a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem vozidla zajišťuje na své náklady vždy pronajímatel. Při likvidaci škodné události pojistitelem je nájemce povinen vždy uhradit částku sjednané spoluúčasti.

8.19.    Škody způsobené nájemcem nedodržením podmínek užití předmětu nájmu, dále škody způsobené porušením zákazu o nepřípustnosti manipulace s předmětem nájmu nekvalifikovanými, nebo třetími osobami, osobami pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a škody vzniklé ztrátou všeho druhu včetně ušlého zisku, úhradou veškerých pokut apod. nejsou předmětem pojištění a hradí nájemce škodu v plné výši.

8.20.   V případě, že pojistná událost bude kryta z pojištění pronajímatele, bude faktura za opravu stroje vystavena na nájemce s tím, že dle rozsahu zavinění nájemce na pojistné události a v závislosti na tom, zdali v souvislosti s řešením pojistné události vznikla pronajímateli další škoda (např. v souvislosti s neposkytováním náležité součinnosti a plnění dalších povinností ze strany nájemce) uhradí škodu na předmětu nájmu a škodu, která vznikla pronajímateli včetně ušlého zisku nájemce.

8.21.    V průběhu nájmu je nájemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli jakoukoliv pojistnou událost, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu nebo z jiné příčiny a to telefonicky do 12 hodin od vzniku pojistné události a písemně do 72 hodin od vzniku pojistné události.

8.22.   V souvislosti s řešením pojistné události musí nájemce pronajímateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Za tuto součinnost se bere i umožnění vstupu osoby pověřené pronajímatelem na pozemky nájemce, z důvodu dokumentace a zjištění okolností škodní události. Neoznámí-li nájemce takovou pojistnou událost, ztrátu nebo škodu, případně neposkytne-li pronajímateli nezbytnou součinnost, odpovídá pronajímateli za škodu tím vzniklou, a to v plné výši.

Ukončení trvání nájemní smlouvy

8.23.   Nájemní smlouva zaniká:

(a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;

(b) dohodou;

(c) odstoupením od smlouvy pronajímatelem; a

(d) zánikem předmětu nájmu.

8.24.   V případě zániku nájemního vztahu uplynutím doby je nájemce povinen předmět nájmu vrátit ve stejném technickém stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Za obvyklé opotřebení se nepovažuje manipulace v rozporu s podmínkami užití, chybná běžná údržba, nadměrné zatěžování, poškození, apod.

8.25.   Pronajímatel je oprávněn od nájemní smlouvy písemně odstoupit:

(a) je-li nebo byl nájemce v prodlení s placením nájemného nebo jeho části nebo jiné platby delším než 30 dnů;

(b) pokud nájemce nepřevezme předmět nájmu do užívání nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy;

(c) užívá předmět nájmu v rozporu s podmínkami užití;

(d) neprovádí běžnou údržbu, zařízení nadměrně zatěžuje; nebo

(e) pokud se nájemce ocitne v exekuci, vstoupí do likvidace nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení.

8.26.    Odstoupením nájemní smlouva zaniká ke dni doručení oznámení o odstoupení.

8.27.     V případě ukončení trvávní nájemní smlouvy, jinak než uplynutím doby nájmu, je nájemce povinen okamžitě ukončit užívání předmětu nájmu a dopravit jej do sídla, resp. jiné provozovny pronajímatele ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení, a to na své náklady a nebezpečí do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení. O vrácení předmětu nájmu se sepíše protokol. Za prodlení vrácení s předmětem nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu v částce 150 % denního nájemného až do vrácení předmětu nájmu. Právo na náhradu škody není tímto ustanovení o smluvní pokutě nijak dotčeno. Nájemce je také povinen v těchto případech informovat pronajímatele o místu, kde se předmět nájmu nachází. Pronajímatel je dále oprávněn převzít předmět nájmu tak, aby se předmět nájmu dostal do jeho moci. Nachází-li se předmět nájmu na pozemku ve vlastnictví třetí osoby, je nájemce povinen zajistit souhlas s přístupem k předmětu nájmu a učinit pro to veškerá vhodná opatření. Úkony učiněné v přímé souvislosti s odebráním předmětu nájmu dle tohoto článku se nepovažují za zásah do vlastnického či obdobného práva k nemovitostem, na nichž nebo v nichž se předmět nájmu nachází.

8.28.   Nájemce je povinen po ukončení nájmu na své náklady vrátit předmět nájmu na domovskou provozovnu pronajímatele, ze které mu byl předmět nájmu předán do užívání, pokud není písemně s pracovníkem pronajímatele dohodnuto jinak. V opačném případě budou náklady na převoz předmětu nájmu zpět na domovskou provozovnu účtovány nájemci. Předmět nájmu bude při zániku nájemního vztahu předán pronajímateli vyčištěný, a to včetně jeho kabiny a interiéru. Náklady na vyčištění předmětu nájmu nese nájemce. V případě, že nájemce tuto povinnost nesplní, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci veškeré náklady, které mu s vyčištěním předmětu nájmu vznikly.

9.     SMLOUVA O VÝPŮJČCE

9.1.    Smlouvou o výpůjčce se Poskytovatel coby půjčitel (dále jen také jako „půjčitel“) přenechává Klientovi coby vypůjčiteli (dále jen také jako „vypůjčitel“) sjednaný předmět výpůjčky k bezplatnému dočasnému užívání.

9.2.    Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky užívat pouze k účelu sjednanému ve smlouvě o výpůjčce a v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, který mu bude předán spolu s předmětem výpůjčky- smluvní strany se dohodly, že převzetím předmětu výpůjčky vypůjčitel potvrzuje, že převzal také návod k obsluze. Vypůjčitel nese veškeré náklady spojené s používáním předmětu výpůjčky včetně nákladů na přepravu předmětu výpůjčky k vypůjčiteli a přepravy zpět půjčiteli při skončení výpůjčky.

9.3.     Půjčitel může vyžadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky a jeho odvezení z místa použití po zjištění, že vypůjčitel je užívá v rozporu s účelem, kterému slouží, nebo je neužívá řádně, nebo v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, nebo v souladu se smlouvou; půjčitel bude v takovém případě vyžadovat po vypůjčiteli oprávněně vynaložené náklady spojené s okamžitým vrácením předmětu výpůjčky (odvezení, údržba, opravy a revize).

9.4.     V případě prodlení vypůjčitele s vrácením předmětu výpůjčky, je vypůjčitel povinen půjčiteli uhradit částku, která odpovídá 150 % denního nájemného dle ceníku půjčitele za nájem věcí a není-li taková věc uvedena v tomto ceníku, pak je oprávněn si účtovat částku 10.000,- Kč za každý den prodlení vypůjčitele s vrácením předmětu výpůjčky.

9.5.      V ostatních ohledech se na práva a povinnosti ze smlouvy o výpůjčce použijí ustanovení těchto obchodních podmínek o nájemní smlouvě obdobně.

10.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1.     V případě, že je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má Klient právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. V případě, že je na Webu u daného Produktu uvedena delší lhůta pro odstoupení od Smlouvy (tzv. období garance), platí tato delší lhůta.

10.2.   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient neuhradí Cenu do 14 dní od uzavření Smlouvy, případně do 14 dní od sdělení údajů k platbě Ceny, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

10.3.    Poskytovatel je povinen Klientovi (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) vrátit částku plně odpovídající Ceně do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Klienta přijal.

10.4.    Klient nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty. V této souvislosti Klient výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním Služby před tím, než dojde k uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

10.5.   Služby

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

10.6.   Zboží

Poskytovatel může odstoupení od kupní smlouvy po Klientovi, který je spotřebitel, požadovat pouze úhradu:

10.6.1.   jestliže spotřebitel – Klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

10.6.2.   v případě snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. To neplatí, pokud Poskytovatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i OZ (tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis).

10.7.   V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží je Klient povinen Produkt vrátit Poskytovateli, a to nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží, nebo

a)  posledního kusu Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,

b)  poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c)   první dodávky Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

10.8.   Odstoupí-li Klient od Smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli Zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.

10.9.    Poskytovatel uhradí Klientovi, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ (tj. Poskytovatel Klientovi oznamuje, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením Zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou).

10.10.     Poskytovatel převezme Zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, Zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

11.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

11.2.    Poskytovatel odpovídá Klientovi, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Klientovi, že Produkt

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji Klient požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci.

11.3.    Poskytovatel odpovídá Klientovi, že vedle ujednaných vlastností

a)  je Produkt vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b)  Produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Klient rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, a

d)  Produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající Klientovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

11.4.   Formulář pro uplatnění reklamace je k dispozici v elektronické podobě na Webu. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplněný formulář přiložit k reklamovanému Zboží v tištěné podobě. Formulář Klient může, ale nemusí užít. To znamená, že může užít také jakýkoliv formulář, kterým Poskytovateli sdělí nezbytné údaje pro vyřízení své reklamace.

11.5.  O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo e-mailem.

11.6.   Reklamaci lze uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, Klient Zboží následně Poskytovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Klient vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Klient nemůže vadný předmět užívat.

11.7.    Z titulu odpovědnosti za vady může Klient požadovat buď opravu věci, nebo dodání nové věci bez vad, a to podle své volby, ledaže je jeden z uvedených způsobů odstranění vady nemožný nebo značně nákladný. Na přiměřenou slevu či odstoupení od Smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít Klient nárok až v případě, že:

  • vadu Poskytovatel odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
  • se vada projeví opakovaně, 
  • je vada podstatným porušením Smlouvy,
  • je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Klienta.

11.8.   Klient sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Klient změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Klient opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

11.9.   Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá Klientovi do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

11.10.  Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Klient Produkt koupil. K odstranění vady převezme Poskytovatel Zboží na vlastní náklady.

11.11.   Při dodání nové věci (Zboží) vrátí Klient Poskytovateli na jeho náklady věc původně dodanou. Klient je povinen nové Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován.

11.12.   Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Klientovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud uživatel odstoupí od Smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Klient uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

11.13.   Pokud v případě vrácení peněžních prostředků nezvolí Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, budou mu peněžní prostředky vráceny na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. Pokud bude Zboží zasíláno Klientovi opětovně a nezvolí-li Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu Zboží zasláno na stejnou adresu jako při původní Objednávce. V případě nehmotného plnění v elektronické podobě a nezvolí-li Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu plnění zasláno na stejnou elektronickou adresu, na kterou byla zaslána původní Objednávka.

11.14.   Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží v případě:

a)    vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,

b)    že Klient věděl, že Produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.

11.15.  V případě, že se Klientovi, který je spotřebitelem, na Produktu projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Klient může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato doba, podle
§ 2168 a 2165 OZ, zkracuje na jeden rok.

11.16.  Vadu lze vytknout Poskytovateli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Poskytovatele nebo v místě pro Klienta bližším, Klient vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Vadou Zboží není opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

12.    ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1.   Na veškeré Zboží poskytuje Poskytovatel záruku v délce:

*Náhradní díly zakoupené a instalované spol. Garnea nebo jejími autorizovanými partnery

6 měsíců

Tato záruční doba běží ode dne převzetí, instalace nebo provedené opravy (odstranění závady).

 

 

 

 

 

*Náhradní díly pouze zakoupené u spol. Garnea a u jejích autorizovaných partnerů

 

 

 

 

 

6 měsíců

 

 

 

 

Tato záruční doba běží ode dne převzetí zboží.

 

 

 

12.2.    Poskytovatel za podmínek níže stanovených poskytuje záruku na prodávaná zařízení, náhradní díly a příslušenství, nebo provedené servisní práce v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto článku.

12.3.     V případě plnění ze záruky nemá Klient právo na odstoupení od uzavřené smlouvy. V případě plnění ze záruky bude dle úvahy Poskytovatele postupováno následovně- oprava věci, dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci a až při neproveditelnosti, nebo nehospodárnosti těchto způsobů záručního plnění, vzniká Klientovi právo uplatnit zbývající zákonná práva.

12.4.    Náklady na přepravu stroje hradí Klient, a to jak náklady na přepravu od Klienta k místu opravy, tak rovněž náklady na přepravu zpět ke Klientovi. Poskytovatel nijak nekompenzuje, neposkytuje náhradu, náklady související s opravou, ať už se jedná o náhradní stroj, vyproštění poškozeného stroje, nákladů na stravování, ubytování, mýtné, cestovné atd.

12.5.    Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů od nahlášení závady. V případě, že vytýkaná vada nespočívá v originálním příslušenství (díle) vyrobeném výrobcem, prodlužuje se lhůta na vyřízení reklamace na 60 dnů.

12.6.    Záruka se vztahuje na:

(a) všechny součástky na stroji, které nepodléhají normálnímu opotřebení;

(b) hnací soustava – motor (včetně vodního čerpadla, olejového čerpadla a turbodmychadel), převody, nápravy, převodovky, kloubové hřídele, chladiče;

(c) řízení – čerpadla, písty, skříň řízení, ventily;

(d) pal. soustava – sací čerpadlo, vstřikovací čerpadlo – pouze konstrukční vady);

(e) hydraulika – čerpadla, hydraulické motory, hydraulické rozvaděče, hydraulické válce; na hydraulické hadice je záruka omezena na 1 rok;

(f) brzdový systém – brzdové pumpy, brzdové posilovače, brzdové písty;

(g) el. soustava – alternátor, startér, počítačový hardware, spínače, motor stěračů, vytápění, svazky vodičů, přístroje;

(h) konstrukce – podvozek, výložník, hlavní rám, sloupky, ramena nakladače; a

(i) různé – olejová těsnění, ložiska, otočné věnce.

12.7.   Záruka se nevztahuje na:

(a) spojky, brzdové kotouče, třecí destičky, brzdové obložení (včetně ruční brzdy), oleje, mazací tuky, filtry;

(b) spotřební materiály a další komponenty vyžadující pravidelnou údržbu nebo periodické opravy nebo výměny

(c) el. soustava – žárovky, pojistky, baterie, světla, relé, piny, svorky, zásuvky;

(d) hydraulika –filtry, hydraulické rychlospojky;

(e) pal. soustava – filtry, vstřiky, soustava SCR, filtr pevných částic, další komponenty emisních systémů

(f) opravy spojené se seřizováním, kalibrací a přehráváním jakéhokoliv software;

(g) hnací soustava – filtry, řemeny ventilátorů, hnací řemeny, suché lamelové spojky, všechny třecí destičky, konce spojovacích tyčí, matice a šrouby kol, výfukové systémy, ovládací lanovody, hadice vytápění, duše, kola;  a

(h) různé – pryžové vložky a ramena stěračů, veškerá skla, sedadlo, vybavení kabiny, bezpečnostní pásy, těsnicí pásky, pryžová těsnění, madla, zámky, závěsy, zrcátka, karoserie a nátěr, pryžové dorazy na nápravách a kabinách, podložky výložníku, čepy a pouzdra, a spojky, náplň / tlak v klimatizaci, kabinové filtry, lopaty, zuby, břity, vlečné háky, tažná lana, zajišťovací háky ramen tříbodových závěsů, veškeré doplňky namontované ke lžíci, výložníku, ramenům nakladače a 3bodovému závěsu.

12.8.    Záruka se rovněž nevztahuje na závady zapříčiněné následujícími okolnostmi:

(a) nevhodné zacházení;

(b) nevhodná oprava;

(c) náhodné poškození;

(d) jakékoli přídavné zařízení, které nebylo původně namontováno výrobcem;

(e) jakékoli úpravy vyžadované zákonem;

(f) jakékoli úpravy stroje neschválené písemně výrobcem nebo autorizovaným prodejcem;

(g) neprůchodné či znečištěné chladiče a olejové chladiče;

(h) usazování uhlíkových zbytků;

(i) havárie;

(j) znečištění palivového nebo hydraulického systému;

(k) používání stroje navzdory existujícím problémům;

(l) koroze;

(m) poškození ohněm;

(n) poškození mrazem nebo sněhem

(o) vady a škody způsobené účinky nadměrného tepla a chladu na stroj, případně vlivem běžných atmosférických podmínek působících na stroj;

(p) poškození pádem cizího předmětu na stroj a jiným vnějším poškozením;

(q) poškození nebo závady v důsledku zanedbání údržby a servisu stroje v souladu s doporučeními výrobce;

(r) výfukové emise;

(s) nesprávné používání nebo aplikace;

(t) používání nesprávného paliva (specifikace paliva dle návodu k obsluze);

(u) nesprávné uskladnění stroje, delší dobu uskladněné nebo nepoužívané stroje;

(v) neoprávněný řidič nebo obsluha;

(w) neodůvodněné opoždění přistavení stroje k opravě po zjištění problému, případně po upozornění ze strany výrobce či Společnosti o vzniku potenciálního problému;

(x) používání jiných než originálních náhradních dílů, maziv a mazacích tuků.

12.9.   Povinnosti Zákazníka, kterými je uplatnění záruky podmíněno:

(a) stroj musí procházet servisem v souladu s intervaly uvedenými v příručce obsluhy a takové práce musí být prováděny autorizovaným prodejcem;

(b) stroj smí řídit pouze oprávněné osoby;

(c) musí být udržovány předepsané stavy kapalin;

(d) musí být udržovány předepsané tlaky v pneumatikách. Stroj musí být opatřen pouze předepsanými pneumatikami. Je zakázána kombinace pneumatik od různých výrobců na jedné nápravě. Rozdíl valivých poloměrů pneumatik použitých na jedné nápravě nesmí být větší než 2 %;

(e) musí být prováděny všechny denní a týdenní kontroly uvedené v příručce operátora;

(f) jestliže stroj vykazuje příznaky závady nebo možné závady, která by na něj mohla mít negativní vliv, musí být neprodleně odvezen k autorizovanému prodejci;

(g) pokud ve stroji dojde k jakékoli závadě nebo poruše, musí být učiněna všechna potřebná opatření, aby byly minimalizovány možné škody;

(h) jestliže přestane pracovat počitadlo nebo jiný přístroj používaný k měření počtu provozních hodin stroje, musí být okamžitě informován autorizovaný prodejce;

(i) musí být umožněno kterémukoli autorizovanému prodejci prohlédnout a zkontrolovat údaj na počitadle provozních hodin a jeho funkčnost;

(j) musí být pravidelně čištěny všechny chladiče a radiátory, pokud je tak podle servisního plánu vyžadováno;

(k) musí být chráněny všechny hnací hřídele proti cizím materiálům. Zákazník ponese ke své tíži všechny náklady, které vyplynou z toho, že ve stroji dojde palivo, mazivo nebo že dojde k jeho znečištění;

v případě požadavku na uplatnění záruky palivové soustavy stroje, je zákazník povinen umožnit odběr vzorku paliva ze stroje pro jeho další rozbor. Náklady na rozbor hradí Zákazník v případě, že na základě vyhodnocení vzorku nebude záruka uznána.

12.10.  Záruka se nevztahuje na pryžové pásy a pneumatiky. Reklamace pryžových pásů a pneumatik musí být uplatněna u jejich výrobců případně u jejich zástupce v ČR, nikoliv u prodávajícího dodaného stroje.

12.11.  Dohodnou-li se na tom smluvní strany, je Klient povinen před započetím záručních prací složit zálohu. Tato záloha bude Klientovi vrácena v případě, že se reklamace ukáže jak oprávněná. V případě, že reklamace nebude Poskytovatelem uznána, dohodly se smluvní strany tom, že Poskytovatel je oprávněn započíst složenou zálohu na cenu opravy dle standardního ceníku.

12.12.  Na opravený nebo vyměněný díl, nebo na opravenou část zařízení není poskytnuta nová záruka, uplatní se na něj pouze původní záruka v původním rozsahu před záruční opravou. Poškozené díly vyměněné při záruční opravě se stávají majetkem Poskytovatele k okamžiku předání zařízení zpět Klientovi.

12.13.  Smluvní strany se mohou nad rámec uvedený v  těchto VOP dohodnout (smlouva o rozšířené záruce) na tzv. rozšířené záruce (dále jako „rozšířená záruce“). Rozšířená záruka je poskytována v délce a v rozsahu sjednané ve smlouvě.

13.    VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

13.1.   V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Poskytovatele, kontaktuje Klient Poskytovatele na e-mailové adrese info@rscservis.cz

13.2.   Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.3.    Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem, kterým je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.  Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené těmito VOP se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.2.  Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Poskytovatele a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Web Klient stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.

14.3.    Tyto VOP ve formátu PDF či obdobném Poskytovatel rovněž zašle Klientovi v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.

14.4.    Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta, které ze Smlouvy vyplývají.

14.5.    Zásady zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana  osobních údajů, který je zveřejněn na Webu a na který je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

14.6.    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

14.7.   Tyto VOP jsou účinné od 15. 02. 2024.

14.8.   Poskytovatel je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

14.9.   V případě, že se Poskytovatel rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a případně i na dalších webových portálech Poskytovatele, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.

14.10.  Poskytovatel získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Poskytovatel používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem Smlouvy, s realizací dodávek dle Smlouvy a s výkonem práv a povinností dle Smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je k dispozici na Webu.

14.11.   E-mailovou adresou pro zaslání odstoupení od uzavřené Smlouvy (např. prostřednictvím formuláře na Webu) je: info@rscservis.cz, případně může Klient dostoupení zaslat poštou na adresu sídla Poskytovatele.

14.12.   Klient souhlasí s instalací a provozem telematického systému do předmětu smlouvy, pokud je jím stroj vybaven. Telematický systém monitoruje a ukládá data z předmětu smlouvy (zejména polohu, spotřebu PHM, chybová hlášení, údaje o provozu apod.). Klient souhlasí se zpřístupněním, zpracováním a využitím těchto dat Poskytovatelem. Tento souhlas se vztahuje obdobně na jakékoli jiné systémy monitorování předmětu smlouvy.